Nyzhnii Bystryi

Cemetery in Nyzhnii Bystryi after construction
Cemetery in Nyzhnii Bystryi before construction